Oferta publiczna

Spółka Tovildo Investments S.A. („Spółka” lub „Emitent”), w ramach której funkcjonuje zespół Brave Lamb Studio prowadzi ofertę publiczną akcji („Oferta”).

 

W ramach Oferty oferowanych jest 2.250 (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 2.250,00 PLN (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2,20% (dwa i 20/100 procenta) Akcji, uprawniających do 2.250 (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 2,20% (dwa i 20/100 procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu („Akcje Oferowane”).

 

Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi 538,00 PLN (pięćset trzydzieści osiem złotych) za jedną Akcję Oferowaną.

 

Na podstawie Uchwały Emisyjnej Nowych Akcji, emisja akcji serii B następuje w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, tj. w drodze złożenia oferty objęcia Akcji Oferowanych przez Emitenta i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez oznaczonych adresatów (w ramach umowy objęcia Akcji Oferowanych). Oferta objęcia Akcji Oferowanych zostanie złożona przez Emitenta oznaczonym, wybranym przez Zarząd osobom na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Uchwale Emisyjnej Nowych Akcji.

 

Akcje Oferowane są oferowane do objęcia w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego. Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000,00 EUR i mniej niż 1.000.000,00 EUR, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000,00 EUR i będą mniejsze niż 1.000.000,00 EUR, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie w formie dokumentu ofertowego.

 

Poniżej został przedstawiony przewidywany harmonogram Oferty.

Więcej informacji na temat Oferty znajdziecie Państwo w poniższym Dokumencie Ofertowym.

Pobierz dokument ofertowy
Pobierz prezentację projektu

O Brave Lamb Studio

Kontakt

Kontakt w sprawie rozwoju biznesu:
E-mail: contact@bravelambstudio.com