Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Brave Lamb Studio S.A.

Zarząd Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wita Stwosza 48/105, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000703804, na podstawie art. 399, art. 4021 oraz art. 4022 w zw. z art. 32814 KSH, zwołuje na dzień 21.12.2023 r., na godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej Piotr Przybysz, Kamil Arasim – Notariusze s.c., Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1 p. 850, VIII p., Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie ZWZ;
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok wraz z oceną sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok;
 6. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań;
 7. Omówienie aktualnego stanu Spółki oraz perspektyw jej rozwoju;
 8. Omówienie warunków zawarcia przez Spółkę umowy wydawniczej na grę „Enemy of the State”;
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
  3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
  4. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022;
  5. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki;
  6. zmian w składzie Rady Nadzorczej;
  7. wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy wydawniczej na grę „Enemy of the State”;
  8. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji serii E, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect;
  9. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w całości, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect;
  10. upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

10. Wolne wnioski;

11. Zamknięcie obrad ZWZ.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika i stosowne załączniki do uchwał.”

Załączniki:

Treść ogłoszenia

Formularz Pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej Liczbie Akcji

Projekty Uchwał

Oferta Wydawnicza