Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Brave Lamb Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000703804, NIP: 5272827331, REGON: 368756862, kapitał zakładowy: 106.825,50 zł pokryty w całości („Spółka„), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) zwołuje na dzień 27 maja 2024 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, ul. Piękna 15 lok. 34, 00-549 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.
 7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
 8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
  • pokrycia straty za rok obrotowy 2023;
  • udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023r.;
  • udzielenie absolutorium Panu Michałowi Dziwnielowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.;
  • udzielenie absolutorium Panu Dawidowi Brudziszowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 12.01.2023 r.;
  • udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Wais z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 12.01.2023 r.;
  • udzielenie absolutorium Panu Bartłomiejowi Kurylakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 12.01.2023 r.;
  • udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 12.01.2023 r.;
  • udzielenie absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 12.01.2023 r.
  • udzielenie absolutorium Panu Szymonowi Jamioła z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.;
  • udzielenie absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12.01.2023 r. do dnia 21.12.2023 r. w tym z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17.01.2023 do dnia 21.12.2023 r.;
  • udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Sobisiowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.;
  • udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Stabryła z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12.01.2023 r. do dnia 23.08.2023 r.;
  • udzielenie absolutorium Panu Michałowi Wasiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21.12.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.;
  • zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji;
  • zmian w składzie Rady Nadzorczej;
  • uchylenia Uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej.
 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika i stosowne załączniki do uchwał.

Załączniki:

Treść Ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Projekty Uchwał

Formularz Pełnomocnictwa

Sprawozdanie Zarządu z Działalności

Brave Lamb Studio – Sprawozdanie z Badania Sprawozdania Finansowego

Brave Lamb Studio – Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Rady Nadzorczej